021-66057776                   Wechat
1294299005@qq.com   E-mail
Follow US

WeChat Official Account

For further information, please scan the QR code below to follow us.

Zhenyuan Timber Structures

Zhenyuan Timber Structures

Shanghai Headquarter

Shanghai Zhenyuan Timber Structures Engineering Co .,Ltd

Room 508, Building 5, No. 55 Zhongnan Road, Maogang Town, Songjiang District, Shanghai


T   021-66057776

E   1294299005@qq.com


Chongqing branch

Block-351,NO.58,Jinyuan Avenue, Banxi Town,Youyang County , Chongqing(Taohuayuan economic park)


T  023-63536936

 023-63530926